Många vägar till samma mål?

positiv_teraphy_small

År 2005 introducerade Martin Seligman några evidensbaserade tekniker som visat sig kunna höja människors lycka och minska depression i tidskriften American Psychologist. Till skillnad från tidigare forskning som nästan helt fokuserat på olika defensiva tekniker för att minska depression, ångest och låg självkänsla låg tonvikten i dessa strategier på mer offensiva tekniker. Istället för att fokusera på att lösa problem är syftet med dessa tekniker att uppmärksamma och stärka det som redan fungerar i personens liv.

Två av de mest framträdande teknikerna var:

Tre bra saker:

“We think too much about what goes wrong and not enough about what goes right in our lives. Of course, sometimes it makes sense for us to analyse bad events so that we can learn from them and avoid them in the future. However, people tend to spend more time thinking about what is bad in life than is helpful. Worse, this tendency to focus on bad events sets us up for anxiety and depression. One way to keep this from happening is to develop our ability to think about the good in life. In order to help you build this skill you will be asked to log on to the website daily for seven days to list three things that went well on that day and why they happened.

Karaktärsstyrkor:

“Honesty. Loyalty. Perseverance. Creativity. Kindness. Wisdom. Courage. Fairness. These and about 16 other character strengths are valued in almost every culture in the world. We believe that people can get more satisfaction out of life if they learn to identify which of these character strengths they possess in abundance and then use them as much as possible whether working, loving, or playing. This exercise consists of two parts. You will take a questionnaire that gives you feedback about your strengths. This will take about 45 minutes. The next day you will be asked to use these strengths in new ways every day for one week and to report back to us each day to describe how you did so.”

En ny studie (Mongrain & Anselmo-Matthews) replikerade Seligmans gamla studie och använde sig bland annat av bättre kontrollgrupper. Resultaten från studien pekade på att båda övningarna gav positiva effekter på deltagarnas självskattade lycka. Effekten av en veckas träning av någon av de två övningarna höll till och med i sig i sex månader. Att skriva ned bra saker som hänt under dagen samt att använda sig av sina positiva karaktärsdrag verkar alltså kunna förändra lyckan i positiv riktning.

Mer intressant: studien innehöll två placebo-kontrollgrupper, en grupp som skrev om tidigare upplevelser från barndomen och en grupp som skrev om positiva upplevelser från bardomen. Som grafen ovan visar gav den senare av dessa två tekniker en positiv effekt som höll i 6 månader.

Att varje dag under en veckas tid skriva ner positiva minnen från barndomen gav ungefär samma effekt som att skriva ner tre bra saker som hänt under dagen eller att dagligen använda sig av karaktärsstyrkor.

Artikelförfattarna spekulerar i att alla tekniker som får människor att uppmärksamma positiva aspekter av livet (t.ex. det förflutna, nuet, personligheten) leder till en mer positiv självbild som i sin tur leder till högre nivåer av lycka. Exakt hur den positiva självbilden skapas är av mindre vikt.

Forskningen kring psykoterapi visar att de flesta terapitekniker ger ungefär samma effekt på depression. Psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, beteendeaktivering och ACT-terapi verkar i genomsnitt ge ungefär samma effekt på den deprimerades humör (se t.ex. Wampold). Studien ovan pekar på att samma mönster förmodligen gäller för olika positiva interventioner. Av detta är det frestande att dra följande slutsats: de flesta strukturerade tekniker för att höja humöret är ungefär lika bra.

Källor:

Mongrain, M., Anselmo-Matthews, T. (2012) Do positive psychology exercises work? A replication of Seligman et al (2005). Journal of clinical psychology, 68(4), 382-389

Seligman m fl (2005) Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American Psychologist.

Wampold, B.E. (2010). The basic of psychotherapy: An introduction to theory and practice. Washington D.C.: American Psychological Association.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Leave a Reply