Har Kinas ekonomiska tillväxt lett till ökad livstillfredsställelse?

Kina har under de senaste 20 åren upplevt en imponerande ekonomisk tillväxt. BNP per capita (i fasta priser) har ökat fyrfaldigt under denna period, i takt med en ökad urbanisering och ett privat konsumtionsmönster som alltmer liknar det i väst. Men hur har folks livstillfredsställelse påverkats? Denna fråga ställer sig Richard Easterlin m.fl. i en nyligen publicerad forskningsartikel.

Easterlin är sedan tidigare känd för observationen att ekonomisk tillväxt inte nödvändigtvis leder till ökad lycka—den s.k. Easterlinparadoxen (andra halvan av paradoxen består av att personer med högre inkomst inom ett land, vid en viss tidpunkt, tenderar att vara mer nöjda med sina liv). Easterlinparadoxen har främst påvisats för rikare länder, och i synnerhet USA (inte minst p.g.a. bättre data), men gäller den även för ett land som Kina, med relativt låg inkomst i utgångsläget?

Befintliga tidsserier är långtifrån perfekta, men visar om något på att den genomsnittliga livstillfredsställelsen inte har ökat under perioden ifråga. Välbefinnandet har förvisso ökat i den rikaste tredjedelen av befolkningen, men detta har motverkats av en nedåtgående trend för  tredjedelen med lägst inkomster.

Bland tänkbara orsaker till de stagnerande välbefinnandesiffrorna nämner artikelförfattarna ökad arbetslöshet och ökad ojämlikhet, i kombination med att tidigare sociala skyddsnät delvis avskaffats.

En fråga man kan ställa sig är förstås om befintliga mått på subjektivt välbefinnande—främst självrapporterade surveyfrågor om allmän livstillfredsställelse—är lämpliga vid såpass omvälvande ekonomiska och sociala samhällsförändringar. Detsamma kan å andra sidan även sägas om de traditionella ekonomiska välfärdsmåtten. Hur som helst är Kina ett intressant studieobjekt för lyckoforskningen, och det kommer att bli intressant att se en uppföljning av dessa resultat framöver.

Läs mer om artikeln i NY Times här.

Martin Berlin

2 Responses to “Har Kinas ekonomiska tillväxt lett till ökad livstillfredsställelse?”

  1. Elisabeth skriver:

    Ja, det är lätt att förstå att just Kina kan vara intressant, inte minst med tanke på den ekonomiska tillväxten. jag funderar vidare över huruvida demokrati eller diktatur kan ha betydelse för upplevelsen av lycka.

  2. Martin Berlin skriver:

    Elisabeth: jag håller med dig om att det är en intressant fråga, men under den här tidsperioden har inte de politiska institutionerna förändrats särskilt mycket, varför det är svårt att studera. Om Kina utvecklas i demokratisk riktning framöver kommer det kanske vara möjligt att säga mer om detta.

    Kanske ska man hoppas på en gradvis demokratisering, snarare än plötslig systemkollaps, dock. Livstillfredsställelsen sjönk faktiskt rejält då Sovjetunionen upplöstes, men det sammanföll ju med att ekonomin och många sociala institutioner kraschade.

Leave a Reply