Personlighetsdrag och lycka

five_facets-big_2

I min förra post skrev jag om en ny studie som visat att extroverta verkar få ut mer av att ofta socialisera med andra människor än mer introverta individer. Det talas ofta om att personligheten har en stark påverkan på hur lycklig en individ är. I den här posten tänkte jag kort ge en övergripande bild av relationen mellan personlighetdrag och lycka.

Var är personlighetsdrag? En lös formulering skulle se ut ungefär såhär: Varaktiga och stabila tendenser till att känna, tänka och bete sig på ett visst sätt. Personlighetsdrag påverkar, men är inte den enda faktorn av betydelse, för hur individen känner, tänker och beter sig i en given situation.

Vilka personlighetsdrag finns det? Inom psykologin är man mer eller mindre överens om att det finns fem stora personlighetsdrag. Nedan följer därför en mycket kort beskrivning av varje drag hämtat från wikipedia (jag har gjort vissa korrigeringar):

Öppenhet för nya intryck: en tendens att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.

Samvetsgrannhet: en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant.

Extraversion: en tendens att ofta uppleva energi, positiva känslor, självsäkerhet och att söka stimulans och andras sällskap

Vänlighet: en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.

Emotionell stabilitet: en tendens att sällan uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet.

Varje drag kan sägas ha motsatser. Motsatsen till extrovert brukar benämnas introvert. Motsatsen till emotionellt stabil brukar benämnas neurotisk eller emotionellt instabil. Men vi är inte  antingen extroverta eller introverta. Varje drag ska förstås som en glidande skala där vi befinner oss på en viss nivå mellan de två extremerna. Tänk på ett index där 0 är extremt introvert och 100 extremt introvert. De flesta av oss befinner någonstans mellan dessa extrempunkter. Vissa på 30 andra på 70 och så vidare.

De  fem stora personlighetsdragens struktur har man funnit i över 50 olika mänskliga kulturer och flera av dragen har även påträffats bland andra djur. Att vi skiljer oss åt avseende dessa olika dragen beror bland annat på att olika personlighetskonfigurationer varit fördelaktiga i olika miljöer under den mänskliga evolutionen. Det finns en mängd olika personlighetstypologier som du kanske har hört talas om, exempelvis Myers-Briggs. Dessa är dock daterade och det är Big Five som gäller inom modern personlighetsforskning.

Vad påverkar våra fem personlighetsdrag?

De flesta studier tyder på att de fem stora personlighetsdragen i hög grad är genetiskt betingade. Åtminstone 40-50 procent av variationen i dessa fem personlighetsdrag kan föras tillbaka till generna. Vad den resterande delen av variationen beror på finns det väldigt lite vetenskaplig kunskap om. Det man kan konstatera är att gängse idéer om att socialisationen i hemmet spelar en roll inte har fått något stöd. Enäggstvillingar som växt upp tillsammans är inte mer lika än enäggstvillingar som skiljdes åt från födseln. Antagligen spelar unika livshändelser och mer eller mindre slumpmässiga faktorer in för att förklara den del av variationen som inte beror på gener.

Det brukar ibland sägas att vår lyckonivå delvis är genetiskt bestämd. Den senaste forskningen tyder på det inte finns någon speciell lyckogen. Det är snarare så att specifika gener reglerar de fem personlighetsdragen ovan som i sin tur påverkar vår lyckonivå.

Vilka personlighetsdrag är viktigast för lyckan?

Tre av de fem stora personlighetsdragen har i lyckoforskningen visat sig särskilt viktiga för lyckan.  Dessa är i viktighetsordning: emotionell stabilitet, extraversion och samvetsgrannhet. Den senaste metaanalysen av Steel m fl (2008) visade på just den ordningen. Att ha högt på dessa drag grad är alltså i genomsnitt lyckobefrämjande enligt en mängd studier. Graden av vänlighet och öppen uppvisar också svaga men positiva samband med olika mått på lycka. Sambandet är dock svagare här och man har inte funnit signifikanta samband i alla studier.

Det är enkelt att förstå att emotionellt stabilitet och extraversion påverkar lyckan. Det är bara att titta på hur dessa två drag definieras högre upp här i inlägget för att förstå det. Lite förenklat kan man säga att emotionell stabilitet reglerar nivån av negativa känslor, extraversion nivån av positiva känslor. Jag har tidigare skrivit om dessa personlighetsdrag här och här på bloggen.

Personlighetsdraget samvetsgrannhet har ingen direkt koppling till vårt välbefinnande som emotionell stabilitet och extraversion. Istället påverkar det lyckan mer indirekt, genom att personer som har hög grad av samvetsgrannhet är bra på att uppnå långsiktiga mål.  Något som i sin tur gör dem lyckligare. Personer som har låg grad av samvetsgrannhet är impulsiva och gör ofta det som känns bra för stunden även om detta kan vara destruktivt för långsiktig måluppfyllelse och lycka.

Detta var en kort sammanfattning av de fem stora personlighetsdragen och dess betydelse för lyckan. När du hör talas om resultat som säger att lyckan delvis är genetisk bestämd och att vi har en basnivå av välbefinnande handlar det alltså sannolikt om att vi ärver en viss personlighetsprofil som i sin tur påverkar lyckan. Som vi såg reglerar emotionell stabilitet basnivån av negativa känslor och extraversion basnivån av positiva känslor.

Att förstå de fem grundläggande personlighetsdragen och dess relation till lyckan ger enligt min mening en bra utgångspunkt för att förstå varför vissa människor är lyckliga och andra olyckliga. För att veta vilken personlighetsprofil man har utifrån de fem stora dragen kan man söka på ”Big Five test” på google. Det finns flera olika gratissiter som tillhandahåller tester. På hemsidan Signal Patterns kan man göra tester med feedback kring de fem stora dragen.

Källa:

Steel m fl (2008) Refining the relationship between personality and subjective well-being, Psychological Bulletin.

Filip Fors (www.filipfors.se)

7 Responses to “Personlighetsdrag och lycka”

 1. FEG skriver:

  Interssant det här att samvetsgrannhet indirekt påverkar vår lyckonivå. Vill påminna om ett klassiskt psykologitest som bekäftar något av detta. http://www.youtube.com/watch?v=6EjJsPylEOY
  Det handlar om att barn som kan skjuta upp impulsen blir belönade i efterhand. Det intressanta i testen är att just dessa barn (som klarar att stå emot ”godisbegärsimpulsen”) klarar sig bättre i livet när de är äldre.

 2. Morgan skriver:

  Jag vill varna för psykologiska test som finns spridda på internet. Oftast saknas dokumentation om tillförlitlighet, vilket kan innebära att de inte alls mäter det som de uppges mäta. Exempelvis fanns en fråga med på det test som hamnade överst i google-sökningen: how attractive do you find this man? – vilket inte rimligtvis kan vara relevant för ett personlighetstest. Dessutom är ofta återkopplingen bristfällig i innehåll och vetenskaplig förankring.

  Det räcker inte att upphovsmannen skriver ”detta test används i forskning” för att det ska vara av god kvalitet. För att veta att ett test mäter det som avses, i det här fallet personlighet, krävs valideringsstudier som visar på god reliabilitet (att testet ger liknande resultat vid upprepade mätningar och att personlighetsdragen inte spretar för mycket) och validitet (att resultatet i testet överensstämmer med andra test som mäter liknande saker).

  För psykologiska test och bedömningar bör en psykolog vara inblandad. Dels för att denne har en utbildning i testning och psykologisk teori och således kan tolka resultaten på lämpligt sätt och dels för att denne har tillgång till bra test.

  Tack för en annars god sammanfattning av femfaktorsmodellen, en av många personlighetsmodeller i modern psykologisk forskning!

 3. Filip Fors skriver:

  Tack för din feedback Morgan. 🙂

  Jag håller med dig på vissa punkter men inte alla. Det är sant att det finns många dåliga tester på nätet. Men vet man vilket test man är ute efter, exempelvis Big Five, går det att hitta bra test. Jag länkande också till Signal Patterns som har ett bra test.

  Femfaktormodellen är validerad i en väldig massa studier. Det är sant att det finns många modeller inom psykologin. Men det råder mer eller mindre konsensus om Big Five. Modeller som konkurrerar är i allmänhet väldigt lika Big Five (exempelvis HEXACO). De flesta av de gamla modellerna har bristfälligt empiriskt stöd.

  Jag håller inte med om att en psykolog nödvändigtvis bör vara inblandad vid psykologiska test. Det går utmärkt att läsa sig till hur testen fungerar på nätet och i böcker. Ska man ställa diagnoser om personlighetsstörningar eller liknande kan behovet av specialisthjälp vara större. Men jag förstår inte poängen när det gäller allmänna personlighetstest som exempelvis Big Five.

 4. Filip Fors skriver:

  På siten du refererade till var ju fotot en del av en studie, inte en del av själva testet. http://www.outofservice.com/bigfive/
  Testet var dessutom Big Five inventory som är ett de mest välkända Big Five-skalorna. Det är ett bra test.

 5. Mattias skriver:

  Kort och gott: väl skrivet! Hälsar Mattias

 6. Inkeri Barenthin skriver:

  Tack för rapporten om forskningsläget kring personlighetsdrag! Vi tycks alla ha lite av varje drag som ingår i testet ”Big Five”. Vissa drag har visat sig vara särskilt viktiga ur ”lyckosynpunkt”. Man kan själv testa sig på internet. Om testresultatet är nedslående behöver man dock inte deppa för den skull: Visserligen beror hälften av skillnaderna mellan människors självskattade lycka på personlighetsdrag som i hög grad är genetiskt betingade, men den andra hälften är inte huggen i sten. Så vi alla har en chans.
  Den som söker hjälp med att höja sin lyckonivå erbjuds en mängd olika självhjälpsstrategier (se t.ex. Filip Fors blogg den 12 augusti). Innan man tar hjälp av sådana strategier gäller dock ofta att först avlägsna de emotionella hinder man kan ha mot att känna lycka. Så konstigt det än låter kan lyckokänslor mer eller mindre omedvetet upplevas som ett hot mot ens säkerhet (”lyckliga människor är lössläppta, inte ansvarsfulla, kan råka illa ut”). Eller så kan ens självkänsla någon gång ha fått en sådan knäck att man inte känner sig värd en större lycka. Varianterna är många.
  Den som misstänker sig dras med något hinder eller någon blockering kan på internet helt gratis läsa om hur hindren kan avlägsnas, bokstavligen egenhändigt. Sedan några år har självhjälpstekniker som baseras på ”psykologisk akupunktur utan nålar” spritt sig snabbt från USA över världen. Det rör sig om tekniker för att avlägsna känslomässiga hinder, hinder som inte bara minskar lyckan utan som också kan försämra hälsan. Teknikerna går under paraplynamnet energipsykologi. Än så länge är de inte evidensbaserade i vetenskaplig mening, men forskning pågår och det finns tusentals vittnesmål på nätet om att de är förbluffande effektiva. Hur det nu än förhåller sig är teknikerna ofarliga och baseras på att man med fingerspetsarna trycker på några akupunkturpunkter alltmedan man tänker på sitt problem. På http://www.eftuniverse.com får man mycket information på engelska. I min bok ”När inget annat hjälper ” (säljs via http://www.AdLibris.com) förklarar jag principerna på svenska och ger adresser till informativa hemsidor.

 7. […] en av sex grundläggande personlighetsegenskaper. De andra fem påminneser starkt om de fem stora personlighetsdragen som jag skrivit om tidigare på […]

Leave a Reply