Varför är kvinnor olyckligare än män? Hypotes 1: Politisk och ekonomisk ojämlikhet

Socioekonomisk ojämlikhet, mätt genom exempelvis utbildningsnivå, yrkesstatus eller inkomst, tycks inte vara den huvudsakliga orsaken. Dels kan socioekonomiska skillnader inte förklara könsskillnaderna i besvär hos ungdomar, eftersom deras socioekonomiska status beror på föräldrarnas. Dels har könsskillnaderna i socioekonomiska förutsättningar bland vuxna minskat över tid, utan att skillnaderna i psykiska problem har minskat. Anton Lager, Utredare, Statens Folkhälsoinstitut (se rapport).

För några dagar sedan skrev jag att kvinnors känslomässiga välbefinnande tenderar att vara något lägre än mäns i de flesta länder runt omkring i världen. Vad kan då förklara könsskillnaderna? Vi börjar med den mest uppenbara hypotesen: kvinnor har i genomsnitt lägre socioekonomisk status och mindre politisk makt  än män.

Det är ett historiskt faktum att män i de flesta samhällen genom historien har innehaft mer makt och inflytande än kvinnor. Speciellt uppmärksammat brukar ojämlikheten i fråga om politisk och ekonomisk makt vara. Kvinnor har fortfarande mindre inflytande i den offentliga politiken i många av världens samhällen, likaså tjänar kvinnor i genomsnitt mindre pengar än män. Att kvinnor mår sämre än män skulle därför kunna bero på att de har mindre politiska och ekonomiska resurser till sitt förfogande.

Som vi ser i citaten ovan har man i den svenska forskningen kring könsskillnader i depressions och ångestproblem inte kunna belägga att kvinnors lägre socioekonomiska situation är den huvudsakliga förklaringen till könsskillnaderna i psykisk ohälsa.

Ett annat sätt att undersöka frågan är att testa om skillnaderna i välbefinnande mellan könen är mindre i mer jämställda länder. Vi talar här om jämställdhet inom politik och ekonomi. I figuren nedan har jag ställd genomsnittliga skillnader i välbefinnande i relation till graden av politisk/ekonomisk jämställdhet i 23 Europeiska länder. Välbefinnandemåttet är ett index konstruerat från European Social Survey, jämställdhetsmåttet är Förenta nationernas Gender Empowerment Measure.
gender_well-being3

Som kan vi utläsa ur grafen verkar det inte finnas någon tydlig tendens till att skillnader i välbefinnande är mindre i mer jämställda länder (Pearsons R korrelation:- 0,076).  Liknande slutsatser kan dras från flera studier. Lippa undersökte könsskillnader i det Neurotiska personlighetsdraget i 53 länder och fann att skillnaden inte var mindre i mer jämställda länder. ”Neuroticism” är i korthet tendensen att ofta uppleva negativa känslor.

Likaså fann Stevenson & Wolfers ett mycket kontraintuitivt resultat. Sedan 1970-talet kan vi se att könsskillnaderna i självrapporterad ”allmänlycka” inte gått i förväntad riktning i västvärlden. På 70-talet uppgav kvinnorna högre allmänlycka än män, idag har skillnaden utjämnats och i vissa länder uppger männen numera högre allmänlycka. Vi borde kunna förvänta oss motsatsen eftersom kvinnornas ekonomiska och politiska makt ökat avsevärt under den aktuella tidsperioden.

Summa summarum verkar alltså kvinnors underordning i termer av ekonomisk och politisk makt inte vara huvudförklaringen till skillnaderna i välbefinnande mellan könen. I alla fall inte gällande skillnaderna i västvärlden. Vi måste därför gå vidare och leta efter andra förklaringar.

Källor:

Lippa (2008) Sex Differences in Personality Traits and Gender-Related Occupational Preferences across 53 Nations: Testing Evolutionary and Social-Environmental Theories, Archives of Sexual Behavior


Stevenson & Wolfers(2007) The paradox of declining female happiness. Mimeo, The Wharton School, University of Pennsylvania, Pennsylvania


Lander (2009) Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? Rapport: Statens folkhälsointitut.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

One Response to “Varför är kvinnor olyckligare än män? Hypotes 1: Politisk och ekonomisk ojämlikhet”

  1. Filip Fors skriver:

    Värdena för Sverige, Danmark och Polen var tidigare fel i grafen. Har korrigerat detta nu.

Leave a Reply