Stress är vanligare i rika länder

stress

Många frågar om vilken betydelse stress har för det allmänna välbefinnandet.  Det råder en viss förvirring kring stressbegreppet, en tänkbar förklaring är att objektiv stress och subjektiv stress ofta blandas ihop.

Många samhällsvetare definierar stress i objektiva termer, alltså i linje med en stressad livssituation snarare än en subjektiv upplevelse av stress. Stress som en subjektivt upplevd känsla tillhör liksom ”spänd” och ”pressad” klustret av negativa känslor, att känna sig stressad har alltså en direkt koppling till att må dåligt. Inom samhällsvetenskapen tänker man sig ofta att negativa livsvillkor som ex. en allmänt låg levnadsstandard och yttre ”otrygghet” leder till mer stress.

I en ny studie undersökte Ng m fl. sambandet mellan subjektiv upplevd stress och ”gynnsamma livsvillkor” runt om i världen.  Forskarna fokuserade främst på sambandet mellan inkomst och stress. Precis som i många andra studier visade det sig att inkomst hade ett negativt (om än svagt) samband med känslor som ledsamhet, ilska och oro, däremot var sambandet det omvända avseende stress. I de högre inkomstklasserna är upplevd stress vanligare än i de lägre inkomstklasserna. Mönstret visade sig även gälla när forskarna analyserade rika och fattiga länder, i fattiga länder är negativa känslor som ledsamhet och ”deprimerad” vanligare än i rika länder, däremot är graden av upplevd stress högre i rika länder.

De stora valmöjligheter som erbjuds i rika individualistiska länder för alltså med sig en rad fördelar för välbefinnandet men de kommer till priset av ökad stress.

stress_gallup

Källa:  W Ng, E Diener, R Aurora, J Harter (2009) Affluence, Feelings of Stress, and Well-being, Social Indicators Research.

Filip Fors (www.filipfors.se)

4 Responses to “Stress är vanligare i rika länder”

 1. Mac skriver:

  Kan man tänka sig att det är arbetsuppgifterna som ger dem med högre inkomster en högre nivå av upplevd stress? Vilka inkomstgrupper får i så fall tillräckligt höga löner för att bli nettolyckligare av sina jobb?

 2. Lars skriver:

  Jag skulle personligen gissa att stressen är större både under arbete och fritid för flertalet höginkomsttagare.

  En annan sak: En lättare subjektiv stress upplever jag som positiv. Det får mig att ligga närmare flow. Jag känner mig vaken, närvarande och aktiv. Jag känner att det har betydelse vad jag gör.

  /Lars

 3. Filip Fors skriver:

  Skulle vara intressant att se hur tidsanvändningen ser ut bland olika samhällsklasser i Sverige. Kahneman med flera har ju i deras studier av amerikanska och franska kvinnor funnit att höginkomstagarna både jobbar mer, lägger ner mer tid på pendling och ägnar sig åt mer aktiva fritidssysslor. Gissar att detta gäller i de flesta västländer. Ett aktivt liv är ju en viktig statusmarkör. Ett aktivt liv är förenat med både högaktiva negativa och positiva känslor. Högaktiva positiva känslor som intresse, energi och engagemang är även vanligare i de högre inkomstklasserna. Troligen även flowupplevelser som du är inne på Lars. Gränsen mellan att känna sig lätt stressad eller vara i flow kan nog ofta vara ganksa hårfin. I studien mätte de stress genom frågan ”Kände du dig stressad under en stor del av gårdagen?” Ja/Nej.

 4. The Writer skriver:

  Jag tycker att sådana här korrelativa studier brukar ha ett ganska begränsat värde eftersom det går att spekulera i det oändliga kring orsaker till de mönster man ser.

  På det individuella planet behöver jag ingen forskning för att veta att för mycket stress leder till att jag mår sämre och att min livskvalité minskar.

  Happiness is the meaning of life! http://furries-happyclub.com

Leave a Reply