Archive for mars, 2013

The Willpower Instinct

fredag, mars 29th, 2013

url

När var senaste gången du bestämde dig för att skapa en förändring i ditt liv? Var det en enkel match eller mötte du motgångar?
Kelly McGonigal Phd., är Stanfordforskaren som kommit att ägna sin karriär åt att ta reda på varför vissa lyckas skapa nya vanor, samtidigt som så många ger upp och faller tillbaka i gamla mönster. Boken ”The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It” handlar om hur det går att träna sin viljestyrka genom att förstå mer om de drivkrafter som styr vår motivation och förmåga till självkontroll. Den förklarar varför det är så lätt att styras av vår autopilot, även fast vi bestämt oss att skapa förändring, samt hur vi kan lyckas att uppnå det vi vill. Boken är väldigt spännande och uppbyggd som en kurs där man guidas från att formulera vad man vill förändra, till att steg för steg bygga upp en handlingsplan, allt utifrån vetenskaplig forskning. Men mest av allt lär den oss att förstå och undvika de fällor som kan hindra oss på vägen. En viktig ingrediens i vilje-styrketräning är mindfulness. Genom att bli mer medvetna om oss själva och våra impulser och drivkrafter, utan att direkt behöva agera på dem, får vi möjlighet att ta kommando över våra handlingar. Ju mer stressade och utmattade vi är, desto sämre beslut tar vi. Om vi inte känner oss närvarande i oss själva, är det lätt att ta beslut som inte är i linje med våra värderingar. Genom att meditera kan vi t.ex. lära oss att hitta lugn, och närvaro för att göra kloka val i pressade situationer. Kolla in länkarna eller läs mer på Kelly’s blogg här! Glad påsk och välkommen till gymmet för vilje-styrketräning:)

Anna Gordh Humlesjö

Är lyckan grön? Klimatvänligt beteende och lycka

onsdag, mars 27th, 2013

vegetables

I en nyligen publicerad artikel undersöker jag och Bengt Brülde hur olika klimatrelevanta beteenden som bilkörning, flygresor och köttätande hänger ihop med svenska folkets lycka. Artikeln finns att läsa här.

Tyvärr finner vi att ett klimatsmart beteende och lycka oftast inte går hand i hand. Svenskar som ofta kör bil och flyger är till exempel lyckligare än svenskar som sällan ägnar sig åt dessa aktiviteter. Vidare finner vi även ett positivt samband mellan frekvent köttätande och lycka.

Bland positiva klimatbeteenden märks positiva samband mellan lycka och tågresor samt lycka och regelbundna cykelturer.

Det bör noteras att sambanden överlag är svaga trots att de i de flesta fall uppnår statistisk signifikans. Man kan även notera att vi korrigerat för intervjupersonernas inkomst, utbildningsnivå, yrkesklass, sysselsättning, civilstatus, umgänge med vänner samt kön och ålder i analyserna.

Givetvis bör man alltid tolka resultat från tvärsnittsstudier med försiktighet. Men resultaten utmanar utan tvekan föreställningar om att ett klimatsmart och miljövänligt liv går hand i hand med hög lycka. Tvärtom kan man förmoda att flygresor, bilturer och köttätande är ”friheter” som gagnar människors välbefinnande trots att dessa aktiviteter sannolikt får förödande konsekvenser för klimatet.

Vi avslutar artikeln med följande slutsats:

Men i nuläget verkar det alltså som om vi inte blir lyckligare på det hela taget av att leva mer klimatsmart och av detta kan vi dra slutsatsen att den som vill påverka människors beteende i en mer klimatsmart riktning inte kan appellera till deras egenintresse (”du mår själv bättre av att agera mer klimatvänligt”). Man måste i stället försöka nå människor med moraliska argument och övertyga dem om att vi inte bör införa en mer klimatvänlig politik för vår skull, utan för att framtida generationer och världens fattiga tjänar på det. Och i det sammanhanget kan man alltid tillfoga att en mer hållbar livsstil kanske inte skulle ha så negativa effekter på vår lycka som många kanske tror.

Filip Fors (www.filipfors.se)

20 mars 2013 – första Internationella Lyckodagen

onsdag, mars 20th, 2013

Idag firas den första Internationella Lyckodagen, eller International Day of Happiness. I juli 2012 kom alla FNs medlemsländer överens om att införa en internationell dag med fokus på välbefinnande och lycka – och för att uppmana till handling för en lyckligare värld. På hemsidan uppmanas du att aktivt delta för att göra världen och andra människor lyckligare genom att skriva på Facebook-sidan Action for Happiness och att uppmärksamma dagen och lyckoaktiviteter på Twitter under taggen #happyday. Du kan också skicka uppskattning till en sk Happy Hero, någon som du vill uttrycka tacksamhet till eller hylla för personens insatser för att skapa lycka hos andra.

Jag önskar alla bloggläsare en riktigt härlig lyckodag! 🙂

Skärmavbild 2013-03-20 kl. 12.17.50

Linnea Molander, Psykologisk coach

Många vägar till samma mål?

onsdag, mars 6th, 2013

positiv_teraphy_small

År 2005 introducerade Martin Seligman några evidensbaserade tekniker som visat sig kunna höja människors lycka och minska depression i tidskriften American Psychologist. Till skillnad från tidigare forskning som nästan helt fokuserat på olika defensiva tekniker för att minska depression, ångest och låg självkänsla låg tonvikten i dessa strategier på mer offensiva tekniker. Istället för att fokusera på att lösa problem är syftet med dessa tekniker att uppmärksamma och stärka det som redan fungerar i personens liv.

Två av de mest framträdande teknikerna var:

Tre bra saker:

“We think too much about what goes wrong and not enough about what goes right in our lives. Of course, sometimes it makes sense for us to analyse bad events so that we can learn from them and avoid them in the future. However, people tend to spend more time thinking about what is bad in life than is helpful. Worse, this tendency to focus on bad events sets us up for anxiety and depression. One way to keep this from happening is to develop our ability to think about the good in life. In order to help you build this skill you will be asked to log on to the website daily for seven days to list three things that went well on that day and why they happened.

Karaktärsstyrkor:

“Honesty. Loyalty. Perseverance. Creativity. Kindness. Wisdom. Courage. Fairness. These and about 16 other character strengths are valued in almost every culture in the world. We believe that people can get more satisfaction out of life if they learn to identify which of these character strengths they possess in abundance and then use them as much as possible whether working, loving, or playing. This exercise consists of two parts. You will take a questionnaire that gives you feedback about your strengths. This will take about 45 minutes. The next day you will be asked to use these strengths in new ways every day for one week and to report back to us each day to describe how you did so.”

En ny studie (Mongrain & Anselmo-Matthews) replikerade Seligmans gamla studie och använde sig bland annat av bättre kontrollgrupper. Resultaten från studien pekade på att båda övningarna gav positiva effekter på deltagarnas självskattade lycka. Effekten av en veckas träning av någon av de två övningarna höll till och med i sig i sex månader. Att skriva ned bra saker som hänt under dagen samt att använda sig av sina positiva karaktärsdrag verkar alltså kunna förändra lyckan i positiv riktning.

Mer intressant: studien innehöll två placebo-kontrollgrupper, en grupp som skrev om tidigare upplevelser från barndomen och en grupp som skrev om positiva upplevelser från bardomen. Som grafen ovan visar gav den senare av dessa två tekniker en positiv effekt som höll i 6 månader.

Att varje dag under en veckas tid skriva ner positiva minnen från barndomen gav ungefär samma effekt som att skriva ner tre bra saker som hänt under dagen eller att dagligen använda sig av karaktärsstyrkor.

Artikelförfattarna spekulerar i att alla tekniker som får människor att uppmärksamma positiva aspekter av livet (t.ex. det förflutna, nuet, personligheten) leder till en mer positiv självbild som i sin tur leder till högre nivåer av lycka. Exakt hur den positiva självbilden skapas är av mindre vikt.

Forskningen kring psykoterapi visar att de flesta terapitekniker ger ungefär samma effekt på depression. Psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, beteendeaktivering och ACT-terapi verkar i genomsnitt ge ungefär samma effekt på den deprimerades humör (se t.ex. Wampold). Studien ovan pekar på att samma mönster förmodligen gäller för olika positiva interventioner. Av detta är det frestande att dra följande slutsats: de flesta strukturerade tekniker för att höja humöret är ungefär lika bra.

Källor:

Mongrain, M., Anselmo-Matthews, T. (2012) Do positive psychology exercises work? A replication of Seligman et al (2005). Journal of clinical psychology, 68(4), 382-389

Seligman m fl (2005) Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American Psychologist.

Wampold, B.E. (2010). The basic of psychotherapy: An introduction to theory and practice. Washington D.C.: American Psychological Association.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Give more. Be happier.

lördag, mars 2nd, 2013

Den här videon från GHO Portugal kommer garanterat få dig att le. Och glöm inte: Give more. Be happier 🙂

Ludvig Lindström