Archive for september, 2011

Den otrogne drömpartnern

måndag, september 5th, 2011

otrohet 2

Följ med på ett tankeexperiment.

Du är tillsammans med en person och du känner att ni är rätt för varandra. Du vill att ni ska leva monogamt och bygga ett liv tillsammans.

Personen är upprepat otrogen mot dig utan att du vet om det, utan att du någonsin kommer att få veta om det eller känna av det på något sätt. Det går alltså inte på något sätt ut över det positiva ni upplever ihop i övrigt.

Paus i tankeexperiment.

——

Lite teori:

Man har inom filosofin inte enats om en teori för livskvalitet, det vill säga en teori om vad som gör ett liv bra för den som lever det. Två konkurrerande teorier om livskvalitet är hedonismen och önskeuppfyllelseteorin. Kort och förenklat: hedonisten anser att det som är bra i ett liv är behagliga upplevelser och att det som är dåligt i livet är obehagliga upplevelser. I och med att otroheten i ovanstående scenario aldrig påverkar dig så är din partners otrohet irrelevant för din livskvalitet. Önskeuppfyllelseteoretikern, däremot, anser att det som är bra i ett liv är att du får dina önskningar uppfyllda och att det som är dåligt i livet är att du får dina aversioner uppfyllda. I och med att otroheten ovan uppfyller din aversion mot otrohet så är den ett hot mot din livskvalitet.

——

Fortsättning på tankeexperiment:

Vill du i detta läge få veta om att din partner är otrogen?

Källa:
Brülde, B. (2003) Teorier om livskvalitet, Studentlitteratur AB, Lund

Feliks Wallenrodhe
Psykologstudent

Ny studie om kopplingen mellan gener och lycka

fredag, september 2nd, 2011

Jan-Emmanuel De Neve vid London School of Economics presenterar i föreläsningen ovan en ny studie han gjort som undersöker den gentiska komponenten av människors livstillfredsställelsebedömningar.

De Neve fann att 33 procent av variation i livstillfredsställelse kunde förklaras genetiskt. Det som var mest intressant med denna studie var dock att han även fann en specifik gen som var relaterad till hur nöjda människor var med livet.

Studien visade att seratonintransportörgenen 5-HTTLPR påverkade människors livstillfredsställelse. De personer som hade den långa versionen av genen var mer nöjda med livet än de personer som hade en kortare version av genen.

5-HTTLPR har i vissa tidigare studier kopplats till personlighetsdraget Neuroticism och depressionsrisk.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Är samhället jämställt om män och kvinnor är lika lyckliga?

torsdag, september 1st, 2011

jamstalldhet

En ny undersökning pekar på att hushållsarbetet fördelas allt jämnare mellan könen. Dock är fördelningen fortfarande inte jämställd, kvinnor spenderar mer tid på hemarbete än män.

Hur står det då till med lyckan för kvinnor respektive män i Sverige? I den senaste SOM-undersökningen är det inga signifikanta skillnader i lycka mellan könen. Detta gäller både för livstillfredsställelse och för dagligt välbefinnande.

Andelen mycket nöjda med livet är 36 procent bland kvinnorna och 35 procent bland männen. Ganska nöjda är det 58 procent bland männen och 57 procent bland kvinnorna, Inte särskilt nöjda är 6 procent för vardera könen och inte alls nöjda är bara en procent av kvinnorna och männen (siffrorna är avrundade).

Genomsnittligt välbefinnande under de senaste dagarna var 7,0 på en skala mellan 0-10 för båda könen. 10 var ”Jag har känt mycket väl till mods” och 0 ”Jag har känt mig mycket illa till mods”.

En för vissa provocerande slutsats skulle kunna dras utifrån dessa resultat. Samhället är jämställt! Män tjänar i genomsnitt mer pengar än kvinnor men man skulle alltså kunna argumentera för att det är lycka snarare än pengar som är det bästa måttet på livskvalitet. Kanske har kvinnor det bättre på andra områden än det ekonomiska, något som kompenserar för de lägre inkomsterna?

Jag är inte helt säker på att lycka är det bästa måttet på jämställdhet. Men jag finner det inte självklart att pengar skulle vara bättre. Vad säger ni läsare?

Filip Fors (www.filipfors.se)