Archive for september, 2010

Lyckolönen – 75 000 dollar om året

onsdag, september 8th, 2010

 Pengalycka

Enligt en ny studie från två forskare på universitetet i Princeton ökar det känslomässiga välbefinnandet i takt med lönen ända upp till 75 000 dollar om året (ca 560 000 kr) för invånare i USA. Därefter försvinner de positiva effekterna. De två forskarna, Daniel Kahneman (noobelprisvinnare i ekonomi 2002) och Agnus Deaton (fd ordförande för ”American Economic Association”) menar att en teori till varför gränsen går just där kan vara att mer pengar oftast kräver längre arbetstimmar, vilket innebär avkall på fritid.

Det har tidigare kommit rapporter som pekat på lite andra summor och det är nog väldigt svårt att pricka in en exakt summa. Det är inte heller enbart den absoluta rikedomen som räknas utan vi jämför oss dessvärre ofta med andra i vår omgivning och detta spelar också in. Om de flesta i ditt område tjänar 50 miljoner om året och du ”bara” tjänar 20 miljoner så känns det kanske inte tillräckligt.

Till sist ett litet tips till er lyckobloggsläsare som tjänar över en halv miljon kronor om året: Skänk resten till Charity International. Det tjänar både du och vi andra på 🙂

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ludvig Lindström

Varför är kvinnor olyckligare än män? Hypotes 1: Politisk och ekonomisk ojämlikhet

tisdag, september 7th, 2010

Socioekonomisk ojämlikhet, mätt genom exempelvis utbildningsnivå, yrkesstatus eller inkomst, tycks inte vara den huvudsakliga orsaken. Dels kan socioekonomiska skillnader inte förklara könsskillnaderna i besvär hos ungdomar, eftersom deras socioekonomiska status beror på föräldrarnas. Dels har könsskillnaderna i socioekonomiska förutsättningar bland vuxna minskat över tid, utan att skillnaderna i psykiska problem har minskat. Anton Lager, Utredare, Statens Folkhälsoinstitut (se rapport).

För några dagar sedan skrev jag att kvinnors känslomässiga välbefinnande tenderar att vara något lägre än mäns i de flesta länder runt omkring i världen. Vad kan då förklara könsskillnaderna? Vi börjar med den mest uppenbara hypotesen: kvinnor har i genomsnitt lägre socioekonomisk status och mindre politisk makt  än män.

Det är ett historiskt faktum att män i de flesta samhällen genom historien har innehaft mer makt och inflytande än kvinnor. Speciellt uppmärksammat brukar ojämlikheten i fråga om politisk och ekonomisk makt vara. Kvinnor har fortfarande mindre inflytande i den offentliga politiken i många av världens samhällen, likaså tjänar kvinnor i genomsnitt mindre pengar än män. Att kvinnor mår sämre än män skulle därför kunna bero på att de har mindre politiska och ekonomiska resurser till sitt förfogande.

Som vi ser i citaten ovan har man i den svenska forskningen kring könsskillnader i depressions och ångestproblem inte kunna belägga att kvinnors lägre socioekonomiska situation är den huvudsakliga förklaringen till könsskillnaderna i psykisk ohälsa.

Ett annat sätt att undersöka frågan är att testa om skillnaderna i välbefinnande mellan könen är mindre i mer jämställda länder. Vi talar här om jämställdhet inom politik och ekonomi. I figuren nedan har jag ställd genomsnittliga skillnader i välbefinnande i relation till graden av politisk/ekonomisk jämställdhet i 23 Europeiska länder. Välbefinnandemåttet är ett index konstruerat från European Social Survey, jämställdhetsmåttet är Förenta nationernas Gender Empowerment Measure.
gender_well-being3

Som kan vi utläsa ur grafen verkar det inte finnas någon tydlig tendens till att skillnader i välbefinnande är mindre i mer jämställda länder (Pearsons R korrelation:- 0,076).  Liknande slutsatser kan dras från flera studier. Lippa undersökte könsskillnader i det Neurotiska personlighetsdraget i 53 länder och fann att skillnaden inte var mindre i mer jämställda länder. ”Neuroticism” är i korthet tendensen att ofta uppleva negativa känslor.

Likaså fann Stevenson & Wolfers ett mycket kontraintuitivt resultat. Sedan 1970-talet kan vi se att könsskillnaderna i självrapporterad ”allmänlycka” inte gått i förväntad riktning i västvärlden. På 70-talet uppgav kvinnorna högre allmänlycka än män, idag har skillnaden utjämnats och i vissa länder uppger männen numera högre allmänlycka. Vi borde kunna förvänta oss motsatsen eftersom kvinnornas ekonomiska och politiska makt ökat avsevärt under den aktuella tidsperioden.

Summa summarum verkar alltså kvinnors underordning i termer av ekonomisk och politisk makt inte vara huvudförklaringen till skillnaderna i välbefinnande mellan könen. I alla fall inte gällande skillnaderna i västvärlden. Vi måste därför gå vidare och leta efter andra förklaringar.

Källor:

Lippa (2008) Sex Differences in Personality Traits and Gender-Related Occupational Preferences across 53 Nations: Testing Evolutionary and Social-Environmental Theories, Archives of Sexual Behavior


Stevenson & Wolfers(2007) The paradox of declining female happiness. Mimeo, The Wharton School, University of Pennsylvania, Pennsylvania


Lander (2009) Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? Rapport: Statens folkhälsointitut.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

Planetens pris för vår lycka.

lördag, september 4th, 2010

Statistikern och Lyckoforskaren Nic Marks ger en intressant överblick av länders miljöpåverkan och deras välmående samt vad vi kan göra för att påverka världen till det bättre.

Hans enkla och vackra summering av vad som ger lycka är speciellt sevärd;

  1. Connect
  2. Be Active
  3. Take Notice
  4. Keep Learning
  5. Give

Erik Fernholm

Föreläsare och kursledare

Lyckoaktivist.se

Varför är kvinnor olyckligare än män?

fredag, september 3rd, 2010

bridget

I de flesta länder runt om i världen är män och kvinnor ungefär lika nöjda med livet. Men livstillfredsställelse är inte den enda lyckodefinitionen som används i lyckoforskningen. Ett i mitt tycke mer intressant mått på lycka är det känslomässiga välbefinnandet. Om vi frågor män och kvinnor hur de mår känslomässigt blir svaret annorlunda än i fallet med livstillfredsställelse.

Jag tittade precis på differensen mellan positiva och negativa känslor bland män och kvinnor i Europas länder med hjälp av data från European Social Survey.  I alla (!) 23  länder var det känslomässiga välbefinnandet i genomsnitt något högre för män.  Intressant nog visade sig sambandet inte bara förklaras av att kvinnor upplever mer negativa känslor än män. I alla länder utom Finland uppgav män även en högre frekvens av positiva känslor.

I tidigare forskning är annars kvinnors tendens till att uppleva mer negativa känslor väl belagt. I nästan alla undersökta länder runt omkring i världen rapporterar kvinnor mer negativa känslor än män. Kvinnor är mer oroliga, ledsna och deprimerade. Sannolikheten att kvinnor ska bli kliniskt deprimerade är ungefär dubbelt så hög som för män i de flesta undersökta länder.

Varför kvinnor är lika nöjda med livet som män men i genomsnitt mår sämre är i sig en intressant fråga. Kanske är livstillfredsställelsen könsbunden så att kvinnor och män jämför sig inom respektive kön när de värderar sina liv? Men den mest intressanta frågan är ändå varför kvinnor mår sämre än män. Vad beror det på?

Jag hade tänkt skriva en post med några tänkbara förklaring men så visade det sig att frågan är så komplex att jag beslutade mig för att istället göra en serie av inlägg där jag diskuterar olika förklaringar. Men jag börjar med att ställa frågan till er läsare. Vad tror ni skillnaden i välbefinnande mellan könen beror på?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

Testa dig på lyckokompassen!

torsdag, september 2nd, 2010

Svenska dagbladet och Psykologifabriken lanserar idag en lyckokompass, där ens val i olika vardagssituationer analyseras ur ett lyckoperspektiv. Testa och sprid!

Det kan vara svårt att helt kunna skriva under på svarsalternativen, men välj de som ligger närmast dig. Förvänta dig heller ingen övergripande analys på slutet.

Göran Hådén

Miljöpartiet överlägsen vinnare bland lyckobloggsläsarna

onsdag, september 1st, 2010

Glada miljöpartister

Idag avslutades omröstningen där ni lyckobloggsläsare fick chansen att ange det parti som ni anser ha den bästa politiken för att skapa en lyckligare värld. Omröstningen som pågick i runt två och en halv månad samlade drygt 200 röster. En överlägsen vinnare blev Miljöpartiet på hela 58,82%. Hade partiet nått denna siffra i riksdagsvalet hade man alltså haft egen majoritet och varken behövt samarbeta med socialdemokrater eller vänsterpartister.

Tvåan Vänsterpartiet nådde upp i 11,76% och trean Moderaterna i 8,33%. Resten av partierna kom inte ens över riksdagens 4%-spärr, även om många balanserade på gränsen. Socialdemokraternas kräftgång i de senaste opinionsmätningarna verkar spegla av sig även i den här omröstningen. Partiet når bara upp till 3,43 %.

Resultatet i sin helhet:

Miljöpartiet 58.82%
Vänsterpartiet 11.76%
Moderaterna 8.33%
Sverigedemokraterna 3.92%
Folkpartiet 3.43%
Kristdemokraterna 3.43%
Socialdemokraterna 3.43%
Centerpartiet 2.45%
Annat 4.41%

Antal röster: 204

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , riksdagsval, Miljöpartiet

Ludvig Lindström