Archive for the ‘Lycka och livsvillkor’ Category

Den tid vi lever i är den bästa någonsin

måndag, oktober 5th, 2015

Glad jord

Visste du att den tid vi lever i är den bästa någonsin? Människor världen över låter vaccinera sina barn i större utsträckning än tidigare, antalet läskunniga ökar, livslängden stiger och det generella måendet är bättre än någonsin. Totalt sett har det subjektiva välbefinnandet i världen ökat sedan mätningarna av det kom igång på allvar i början av 1980-talet.

Sedan början av 1990-talet har andelen extremt fattiga i världen halverats. Denna utveckling saknar motstycke i historien, ändå är det få som känner till den. Enligt en undersökning genomförd av Svenska FN-förbundet kände inte ens en av tio tillfrågade svenskar till det. Istället tror nästan två tredjedelar tvärtom, att andelen extremt fattiga i världen har ökat.

Detta är lite av det som jag skriver om i en debattartikel i Sydsvenskan, publicerad för några dagar sedan.

Det finns givetvis fortfarande flera stora problem att lösa i världen, till exempel klimathotet och att många djur behandlas på ett vedervärdigt sätt. Men en felaktig och negativ världsbild är inte en fördel. Ska världen bli en ännu bättre plats att leva på behöver medier, politiker och alla andra, i betydligt högre utsträckning, lyfta fram de positiva saker som sker, både i Sverige och i omvärlden.

Vad tycker du? Borde fler positiva nyheter lyftas fram i media?

Ludvig Lindström

Grönt är skönt på många sätt

måndag, juni 29th, 2015

Grönt är skönt

Grönområden är inte bara bra för vår hälsa. Ny forskning visar att de också kan bidra till att minska ”välbefinnandehål” mellan rika och fattiga. Bra va?

Läs mer om studien HÄR.

Ludvig Lindström

Tio sätt att köpa lycka

torsdag, januari 1st, 2015

Max G köpfritt

Flest prylar när hen dör vinner? Nej, forskning visar att materialistiska värderingar inte är något bra recept för lycka. Ju mer du vill äga allt, desto mer äger allting dig och ting tar tid.

Men om pengarna används på rätt sätt så går det faktiskt att öka sitt välbefinnande med pengar, även om man har sina grundbehov tillfredsställda.

Övergripande så bör ett eventuellt överflöd av pengar ses som en bonus som används långsiktigt och till lagom dos av rätt sorts upplevelser, till att dela med sig och till att lönearbeta mindre.

Vanföreställningen att mer är samma sak som bättre är direkt skadlig. Forskning visar till och med att hög lön ofta ger sämre utfört arbete. Däremot ökar prestationen om anställda eller idrottslag får pengar att spendera på varandra.

Det är helt enkelt roligare att ge än att få. Dock oklart om detta faktum skulle kvarstå om vi tog konsekvenserna av det på så sätt att den som ger en gåva tackar istället för tvärtom… 🙂

Folk köper med pengar de inte har...

TIO SÄTT ATT KÖPA LYCKA
Dessa tips är inte rangordnade och baseras lyckoforskning.

1. TRYGGA DINA GRUNDBEHOV
Det enklaste sättet att köpa lycka är förstås om du inte har dina grundbehov tillfredsställda. Det finns exempel på människor som förmår hålla humöret uppe oavsett omständigheter, men det är förstås betydligt enklare om du har mat i magen, tak över huvudet och nödvändiga mediciner.

2. TRYGGA DIN FRAMTID
Investera i sådant som stärker din förmåga att klara kommande kriser som kan hota dina grundbehov. Se till att vara skuldfri och ha en ekonomisk buffert. Små marginaler stressar och gör det svårare att agera långsiktigt. Öka inte dina utgifter även när du kan, för det är mycket svårare att sedan sänka utgifterna igen vid behov. Närma dig frivillig enkelhet.

3. KÖP LAGOM DOS AV RÄTT SORTS UPPLEVELSER
Lagom kan till exempel handla om att köpa massage ibland och mer sällan mer extrema upplevelser som bungeejump. Vad som är rätt för dig känner du själv. Harmoni är ett bra ledord till vardags, men åtminstone en gång i veckan bör du våga kliva ur din bekvämlighetszon.

4. JÄMFÖR DIG INTE MED STJÄRNOR
För vems skull köper du ännu ett nytt modeplagg? Jaga inte ouppnåeliga ideal du möter i media och reklam. Det kommer alltid finnas någon att vara avundsjuk på, så sluta jämför dig med andra – särskilt kändisar. Skillnaden är avgörande mellan att vara lyckad eller lycklig. Tänk noga efter vad som verkligen spelar roll för just dig och fokusera på den konsumtion som behövs för det. Undvik distraherande reklam så här.

5. MINSKA NEGATIV STRESS
För många människor är maskiner som bilen inget som totalt sett sparar tid – tvärtom. Däremot kan du köpa dig tid genom att korta din arbetstid om du vill och kan. Mindre negativ stress ökar utrymmet för fler genomtänkta val som kan minska stressen ytterligare och så vidare i en positiv spiral.

6. FÅNGA DAGEN
Så länge du har råd med dina nödvändiga utgifter, så är det bättre att göra många mindre inköp som förgyller vardagen, än att spara till något stort, eftersom vi vänjer oss snabbt vid det mesta. Det innebär också att det ofta är bättre att jobba mindre varje dag, än att jobba slitsamt mycket och sedan ta en så lång semester att du hinner bli rastlös.

7. SE FRAM EMOT UPPLEVELSER LÄNGRE
Se till att du alltid har varierade upplevelser att se fram emot både på kort och lång sikt. Men boka inte upp dig för så mycket att du inte hinner njuta av upplevelserna innan och efter. Köp upplevelser som konsertbiljetter lång tid innan, så att du kan se fram emot upplevelsen längre.

8. GRÄSET ÄR SÄLLAN GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN
Upptäck smultronställen i din närhet och var närvarande här och nu med alla dina sinnen. Det kan vara minst lika givande som att flyga till Thailand.

9. STÄRK LOKALSAMHÄLLET
Dyra saker som sällan används kan vi inte bara istället hyra och köpa begagnat, utan även äga tillsammans med grannarna. Delandets ekonomi stärker sociala relationer, ökar tryggheten och sparar pengar och miljö.

10. GE
Skänk pengar till vänner, främlingar och välgörenhet. Summan spelar nästan ingen roll för känslan av själva givandet. Du kan använda den här listan över vilken välgörenhet som är mest effektiv.

Det går alltså att köpa lycka till en viss gräns, men generellt sett är inte pengar så avgörande för lyckan. Det enskilt bästa lyckoknepet verkar fortfarande vara skicklig meditation och det tålamod som krävs för att bli riktigt bra på det kan du än så länge inte köpa för pengar.

Göran Hådén

Migration och lycka

tisdag, oktober 16th, 2012

Blir personer som migrerar lyckligare? När det gäller ekonomisk migration– från landsbygd till stad inom samma land eller från ett fattigt till ett rikt land–är det vanligtvis så att de objektiva levnadsförhållandena, såsom inkomst- och konsumtionsnivåer, förbättras avsevärt. Detta talar även för att det subjektiva välbefinnandet borde öka, i den mån detta påverkas av levnadsförhållandena.

Men även om inkomster och konsumtion ökar i absoluta termer, så innebär en flytt till en rikare region ofta även en försämring av den relativa inkomsten. Detta kan innebära en lägre social status och därmed ett lägre upplevt välbefinnande, i synnerhet om vi i högre grad tillvänjer oss vid en förbättring av vår absoluta inkomst. Svaret är alltså inte uppenbart på förhand.

Spontant skulle de flesta nationalekonomer ändå svara ja på frågan om huruvida emigranter blir lyckligare på sin nya hemort. Detta utifrån den enkla observationen att personen själv valt att flytta,* det vill säga ett resonemang baserat på ”avslöjad preferens” (vilket jag berört  i ett tidigare inlägg). Å andra sidan är det tänkbart att vissa presumtiva emigranter överskattar fördelarna med att flytta. I synnerhet då det rör sig om ett beslut vars långsiktiga konsekvenser är svårförutsägbara, som måste fattas med begränsad information, och där man inte har möjlighet att pröva sig fram.

Det visar sig dock vara väldigt svårt att ge ett empiriskt svar på frågan om huruvida migration leder till ökat välbefinnande. För att veta hur emigrantens lycka påverkas måste man nämligen kunna uppskatta dennes kontrafaktiska lyckonivå—det vill säga hur lycklig personen i fråga skulle vara om denne inte emigrerat. Att jämföra de individer som valt att emigrera med de som inte gjort det ger i allmänhet inget giltigt svar, då dessa grupper troligtvis skiljer sig åt i viktiga avseenden. Man kan exempelvis tänka sig att de som är mest missnöjda med sin situation också är mest benägna att emigrera.

En ny studie försöker lösa detta s.k. selektionsproblem genom att studera ett ”naturligt experiment” i form av ett migrationslotteri. Vinnarna i detta lotteri fick möjligheten att emigrera från den fattiga önationen Tonga till Nya Zeeland, givet att vinnarens familj kunde försörja sig på egen hand där. Lotteriets förlorare kunde således fungera som kontrollgrupp, då dessa personer i statistisk mening kan förväntas vara identiska med vinnarna.

Hur gick det då för emigranterna jämfört med de tonganer som ville, men ej fick chansen att flytta? Till att börja med konstareras att emigranternas materiella förhållanden förbättrades avsevärt i Nya Zeeland. Efter tre år var emigranternas inkomster i genomsnitt ca tre gånger högre, och konsumtionsnivån hade också ökat avsevärt. Effekterna på det subjektiva välbefinnandet visar sig dock vara mer komplexa. Å ena sidan var emigranterna mer nöjda med sin inkomstnivå, men å andra sidan upplevde de sig som mindre respekterade. Effekten på den självskattade allmänna lyckonivån var starkt negativ, men paradoxalt nog pekade andra mer specifika mått på psykiskt välbefinnande (t.ex. nedstämdhet och nervositet) på en tydlig positiv effekt.

Sammanfattningvis finner denna studie alltså ingen entydig effekt på emigranternas subjektiva välbefinnande. Huruvida denna slutsats går att generalisera till andra sammanhang är dock en öppen fråga som endast framtida studier kan besvara.

* ”Valt” i detta sammanhang kanske inte svarar mot alla läsares vardagliga förståelse av ordet, då ju emigrationen exempelvis kan ha föranletts av svår fattigdom.

Källa: Stillman S., Gibson, J, McKenzie D. and Rohorua H. (2012). Miserable Migrants? Natural Experiment  Evidence on International Migration and Objective and Subjective Well-Being. IZA Discussion Paper No. 6871.

Martin Berlin

Identitet och arbetslösas lägre livstillfredsställelse

onsdag, juni 13th, 2012

Ett robust resultat inom lyckoforskningen är att arbetslöshet är förknippat med lägre livstillfredsställelse. Det finns även forskning som visar att detta inte främst beror på den omedelbara inkomstförlusten vid arbetslöshet. Utöver inkomst kan man tänka sig att avsaknad av socialt sammanhang och mening i vardagen, ostrukturerad tidsanvändning och minskad aktivering, samt allmän otrygghet, spelar roll.

En studie på tyska data, som Filip skrivit om tidigare, har däremot funnit att det inte finns en motsvarande negativt samband med det dagliga känslomässiga välbefinnandet, utan det är alltså främst det kognitiva välbefinnandet (livstillfredsställelse) som påverkas.

En ny studie av samma tyska forskare undersöker om den negativa effekten på arbetslösas allmänna livstillfredsställelse kan förklaras i termer av identitet. Forskarnas hypotes är att arbetslösa personer är mindre nöjda med sina liv på grund av att deras situation inte svarar mot de förväntningar och sociala normer som föreskriver att personer i arbetsför ålder bör arbeta. Denna hypotes testas indirekt, genom att undersöka hur arbetslösa personers välbefinnande påverkas när de går i pension, jämfört med hur personer i arbete påverkas av att gå i pension. Om det är diskrepansen mellan individens situation och förväntningar som leder till lägre tillfredsställelse, kan man förvänta sig att arbetslösa personers tillfredsställelse ökar vid pensionering. Detta eftersom pensionärer inte förväntas arbeta, till skillnad från arbetslösa personer i arbetsför ålder.

Genomsnittlig livstillfredsställelse vid pensionering

Genomsnittlig livstillfredsställelse vid pensionering

Som framgår av grafen ovan visar det sig mycket riktigt att arbetslösa personer i genomsnitt ökar sin livstillfredsställelse efter att de gått i pension, medan tillfredsställelsen för personer i arbete inte påverkas alls. En anledning till att man kan tolka ökningen som en ”identitetseffekt” är att de arbetslösas omständigheter, exempelvis inkomst och möjligheten att disponera sin tid, ändras relativt lite vid pensionering. Resultaten ligger även i linje med tidigare forskning som visat att den negativa effekten av arbetslöshet tenderar att vara större i områden med låg arbetslöshet, vilket är en annan indikation på att förväntningar och sociala normer spelar roll.

I den mån det är värdefullt för samhället i stort med normer som föreskriver att man bör arbeta om man kan, så verkar det alltså även finnas en mätbar kostnad i välbefinnande för de individer som drabbas av arbetslöshet. Ekonomer brukar traditionellt sett peka på en avvägning vad gäller utformningen av arbetslöshetsförsäkringen, då en alltför generös ersättning kan antas minska incitamenten att söka ett nytt arbete. På motsvarande vis kan man kanske tala om en avvägning vad gäller samhällets normer gällande arbete.

En kort sammanfattning på engelska skriven av forskarna själva finns att läsa på VoxEU.

Martin Berlin

Klass och kultur

onsdag, april 27th, 2011

Nya studier från SOM-institutet om kulturens effekt på vårt välbefinnande redogörs från 11.30 in i den här sändningen. Där påminns också om att svenskarna är mer nöjda än välmående.

De som ofta går på bio, opera eller sjunger i kör är mer nöjda med livet (se 16.20 in).

Det är dock oklart om det är kulturen i sig som inverkar positivt på välbefinnandet, eller om det är faktorerna bakom att vissa är mer kulturaktiva som är avgörande för det högre välbefinnandet.

Klippet visar också att det har större effekt att byta till en högre klass än att oftare vara kulturaktiv. De som gör en klassresa uppåt blir dock ändå inte lika lyckliga som de som föds in i den högre klassen.

Göran Hådén

Intressant? Andra om lyckoforskning, lycka, forskning, glädje, psykologihälsa, samhälle

De flesta totalförlamade är lyckliga

fredag, februari 25th, 2011

Det viktigaste är inte hur man har det, utan hur man tar det. Det stämmer förbluffande ofta. I en ny studie uppgav hela 72 procent av de totalförlamade att de var lyckliga. Vår förmåga till anpassning är fantastisk.

Göran Hådén

Lyckolönen – 75 000 dollar om året

onsdag, september 8th, 2010

 Pengalycka

Enligt en ny studie från två forskare på universitetet i Princeton ökar det känslomässiga välbefinnandet i takt med lönen ända upp till 75 000 dollar om året (ca 560 000 kr) för invånare i USA. Därefter försvinner de positiva effekterna. De två forskarna, Daniel Kahneman (noobelprisvinnare i ekonomi 2002) och Agnus Deaton (fd ordförande för ”American Economic Association”) menar att en teori till varför gränsen går just där kan vara att mer pengar oftast kräver längre arbetstimmar, vilket innebär avkall på fritid.

Det har tidigare kommit rapporter som pekat på lite andra summor och det är nog väldigt svårt att pricka in en exakt summa. Det är inte heller enbart den absoluta rikedomen som räknas utan vi jämför oss dessvärre ofta med andra i vår omgivning och detta spelar också in. Om de flesta i ditt område tjänar 50 miljoner om året och du ”bara” tjänar 20 miljoner så känns det kanske inte tillräckligt.

Till sist ett litet tips till er lyckobloggsläsare som tjänar över en halv miljon kronor om året: Skänk resten till Charity International. Det tjänar både du och vi andra på 🙂

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ludvig Lindström

Lyckomyt 1: Du måste ha en partner för att vara lycklig

lördag, augusti 7th, 2010

oldercouple

I Aftonbladet fördes nyligen en debatt om huruvida singlar är olyckligare än individer som har en partner. Lyckoforskningen bekräftar i de flesta fall detta antagande. I genomsnitt tenderar singlar att vara något olyckligare än sambos och gifta, inte i alla studier men i de flesta. Men som så ofta när vetenskapliga resultat tolkas blandas ett ”samband” ihop med ett ”starkt samband”. Låt oss undersöka hur mycket lyckligare personer med en partner är istället för att bara fråga oss om de är lyckligare. Låt oss även undersöka de studier som inte funnit något samband.

Tyvärr har de flesta studier inte undersökt partnerskap i sig utan istället effekten av samboskap och giftermål. Men då de flesta som har en partner lever som sambo eller är gifta ger dessa studier ändå en bra bild av sambandet. Jag undersökte skillnaden mellan singlar och sambos både i Sverige och i övriga  Europa och fann en skillnad på bara 0,4-0,5 enheter på en 11-gradig skala för både livstillfredsställelse och känslomässigt välbefinnande. Skillnaden ligger i linje med flera andra studier. Individer i en parrelation är alltså i genomsnitt något lyckligare men inte mycket.

Vidare, i en artikel från 2006 analyserade några forskare hur människors grad av nöjdhet med livet förändras när de flyttar ihop med en partner samt när de gifter sig. Som vi kan se i grafen nedan sker i genomsnitt en liten ökning av livstillfredsställelsen när individerna flyttade ihop med en partner men effekten är otroligt liten. I genomsnitt 0.183 enheter nöjdhet på en 10-gradig skala. Som vi kan se ökar sedan nöjdheten med livet vid giftermål för att sedan gå tillbaka igen till samma nivå som när individerna ingick ett samboskap.

marraige_german

Ett ännu mer slående resultat fann Kahneman m fl när de undersökte välbefinnandet under dag hos drygt 900 kvinnor i Texas. Förutom att undersöka graden av positiva och negativa känslor hos individerna bad forskarna även kvinnorna att uppskatta hur stor del av gårdagen de var på dåligt humör. Vid sidan av ett göra en uppskattning av det egna humöret fick kvinnorna även uppskatta humöret för singelkvinnor över 40 år  kontra kvinnor över 40 som har en partner. Som vi kan se i grafen nedan trodde kvinnorna att singelkvinnor i genomsnitt var på sämre humör under en dag. I realiteten fann dock forskarna inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Singelkvinnorna hade inte ett sämre humör än kvinnorna som hade en partner.

women40plus

Resultatet ovan har bekräftats i nyare studier av både amerikanska och franska kvinnor. I en av dessa studier fann forskarna även en förklaring till resultat. Singelkvinnor har visserligen ingen partner de kan umgås och ”gosa” med men de har istället mer tid till andra njutningsfulla aktiviteter. Den viktigaste förklaringen är att singelkvinnor spenderar mer tid på att umgås med vänner. Detta kompenserar i hög grad att de saknar en partner. Singelkvinnorna spenderar även mindre tid på tråkiga sysslor som hushållsarbete. Slutsaten som forskarna drar är att singelliv och partnerliv i genomsnitt innebär såväl nackdelar som fördelar för välbefinnandet och att dessa i genomsnitt tar ut varandra.

timeuse_hasmate_hasnomate

Det finns fler möjliga  förklaringar till de små skillnaderna:

– Lyckan är i hög grad genetiskt betingad och vi anpassar oss snabbt till positiva livshändelser. Tvillingstudier har visat att vi i ganska hög grad ärver vår grad av lycka. Vissa människor föds med rosenskimrande glasögon och mår bra nästan oavsett yttre omständigheter.

– ”Ett lycklig kärleksrelation är det bästa man kan ha, en olycklig kärleksrelation är det värsta man kan ha””. Hur lycklig man är i en relation beror i hög grad på hur bra relationen är. Man finner stor variation från genomsnittet i studierna av singlar och sambos/gifta. Detta innebär att vissa förmodligen lever i en dålig relation som de blir olyckligare av och att vissa lever i en bra relation de bli lyckligare av. I genomsnitt tar dessa effekter ut varandra, därav det svaga genomsnittliga sambandet.

– Hur viktigt det är att ha en partner kan bero på vilken personlighet man har. Personer som är känslomässigt instabila kan ha ett större behov av den trygghet som en parrelation kan ge.

– De svaga sambandet man ser i studierna beror på en urvalseffekt. De som är singlar har själva valt detta eftersom de trivs bäst med det. De som vill ha en partner har själv valt detta därför att de trivs bäst med en relation.

– De lyckliga singlarna lever på hoppet om att träffa någon snart. De håller uppe sin lycka eftersom de vet/tror att singellivet bara är en övergångsfas till en relation.

Varför tror vi då att det är väldigt viktigt att ha en partner trots att forskningen tyder på att det inte har någon stor genomsnittlig betydelse? Här är några tänkbara förklaringar:

– Inom psykologin brukar man skilja mellan ”Wanting” och ”Liking”. Det vi eftersträvar är inte alltid det som gör oss lyckliga. Vi är evolutionärt programmerade för att sprida våra gener vidare inte för att bli så lyckliga som möjligt. Vi är därför starkt motiverade att söka en partner trots att det inte nödvändigtvis gör oss lyckligare. Rosenskimrande kärlekshistorier i sagor, filmer, tv-serier och reklam spär på denna motivation.

– Fokuseringsillusionen: Forskningen har funnit att räcker med att tänka på en sak för att vi ska överdriva dess betydelse för vår lycka. När vi tänker på hur det vore att vara tillsammans med någon fokuserar vi överdrivet mycket på hur en relation förändrar livet. Vi glömmer bort att livet för såväl singlar som personer som har en partner till den största delen liknar varandra. De arbetar, tränar, grubblar, ser på TV, umgås med släkt och vänner, ägnar sig åt hobbies osv. Visst lever man olika liv men livet ser trots detta ganska lika ut på de flesta områden. Inte minst glömmer vi alla andra faktorer som är viktiga för lyckan: aktiv fritid, vänskapsrelationer, ett roligt jobb, fysisk aktivitet, mental träning och så vidare.

– När vi tänker på hur olika levnadssituationer påverkar vår lycka tänker vi på övergångar istället för på permanenta tillstånd. Vi tänker på hur det känns att träffa en partner istället för hur det känns att leva med en partner. Vi tänker på hur det känns att bli singel istället för hur det känns att vara singel. Vi glömmer bort att förälskelsen minskar och att en anpassning sker på samma sätt som vi lätt glömmer att bedrövelsen efter en brusten relation går över.

Min egen slutsats är att de allra flesta kan vara väldigt lyckliga som singlar och att en relation i sig inte är det viktigaste utan snarare att i så fall uppnå en bra relation. Praktiska tips för att uppnå detta kan man läsa i forskningen kring parrelationer. Bra självhjälpsböcker baserade på forskning är exempelvis den här och den här boken.  🙂 För de som känner sig olyckliga på grund av singellivet finns några bra tips här. 😀

Enjoying the sun

Källor:

Zimmermann m fl (2006) Happily ever after? Cohabitation, marriage, divorce, and happiness in Germany,  Population and Development Review.

Kahneman  m fl (2006) Would you be happier if you were richer? A focusing illusion, Science.

E Diener m fl (2010) International Differences in Well-Being (bok).

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

Väderförhållanden och lycka

måndag, maj 17th, 2010

kajsommar470x174

Vädret är fantastiskt i Umeå. Från en lång och kylig vinter och en ovanligt kall vår till 20 grader var och varannan dag den senaste veckan. En förhöjd lyckonivå bland Umeåborna går inte att ta miste på, det är bara att se sig omkring på stan. Det är uppenbart att ett soligt väder påverkar humöret positivt för de allra flesta.  I en berömd studie från 1983 fann Norbert Schwarz att människor skattade sin livstillfredsställelse högre de dagar som det var soligt ute. Hur vi värderar hela vårt liv beror alltså till viss del på vårt tillfälliga stämningsläge och vädret påverkar hur vi känner oss.

Men allt är relativt. Karliforniaborna har ett soligt väder nästan varje dag men ändå är de inte lyckligare än Ohioborna – detta trots att både Karliforniaborna och Ohioborna tror att Karlifornaborna är lyckligare. ”Vädereffekten” är till stor del en kontrasteffekt. Det är ungefär som att löneförhöjning, det känns kul den första tiden men sedan så vänjer vi oss och tar den nya inkomsten för given. Varje år flyttar tusentals människor till Karlifornien för det fina vädrets skull. Många av dem tror sannolikt att de ska bli permanent lyckligare av det soliga vädret och de härliga stränderna. Av någon anledning väger vi sällan in anpassningseffekten när vi fattar viktiga livsbeslut.

Den stora attitydundersökningen World Values Survey genomförs var femte år i många av världens länder. Eftersom datainsamlingen sker både på våren och på hösten undersökte man om människor är lyckligare på våren? Mycket riktigt fanns en effekt även om den var blygsam. Andelen som var mycket nöjda med livet på våren runt om i världen var 26.2% att jämföra med 24.8% på hösten.

Kanske är det inte så dumt att bo i norra Sverige ändå, kontrasterna mellan årstiderna borde motverka den hedoniska anpassningen. När hösten kommer brukar den ju kännas ganska mysig och här i Umeå är det ju rätt bra med snö på vintern. Sommarvärme har vi ganska sällan så effekten blir dramatisk när den väl infinner sig. 🙂

Källor:

DA Schkade, D Kahneman (1998) Does living in California make people happy? A focusing illusion in judgments of life satisfaction. Psychological Science
N Schwarz, GL Clore (1983) Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. Journal of personality and social psychology
Inglehart, R. m.fl., (2008). Development, Freedom, and Rising Happiness: A Global Perspective. Perspectives on Psychological Science.

Filip Fors